sarvak logo
sarvak logo

ما در سروك، همزمان با ايجاد بهبود در سطح خدمات، خود را موظف به حفاظت از پرسنل و مراقبت از محيط كاري مي دانيم. هدف اصلي ما در سروك كسب رضايت ذينفعان سازمان در حوزه هاي زير است:

   الف ) تضمین و كنترل کیفیت خدمات ارائه شده.
   ب) بهداشت و ایمنی شغلی پرسنل.
   ج) حفظ و نگهداري محیط زیست.