sarvak logo
sarvak logo

سيمانكاري
 اجرای عملیات سیمانکاری موجب استحکام و حفاظت از لوله جداری نصب شده در دیواره چاه شده و از سوی دیگر به حفاظت ناحیه ای و یکپارچگی دیواره چاه کمک می کند که یکی از اهداف اصلی از اجرای عملیات سیمانکاری بدنه چاه می باشد.
یکی دیگر از اهداف عمليات سیمانکاری، ایجاد محدوده ی مناسب جهت ورود لوله حفاری می باشد. آنچه که مهم است اجرای ایمن، محافظ محیط زیست و با رعایت مقرون به صرفه بودن چاه ها و همراه با حفاظت ناحیه ای در طول اجرای عملیات سیمانکاری می باشد.
شرکت سروک ارائه دهنده کلیه خدمات مرتبط با سیمانکاری است که موجب حفاظت از چاه در برابر رخدادهایی نظیر خروج گاز، فقدان چرخش و پایداری فشار در مرحله حفاری می گردد.
 
پروژه های مرتبط
سرویس های دیگر ما