sarvak logo
sarvak logo

ايمني H2S
واحد ایمنی سروک، تجهیزات ایمنی مختص مقابله با گازهيدروژن سولفيد و سایر آلایند های زیست محیطی شامل تجهیزات تنفسی، تشخیص نشتی گاز و تجهیزات ایمنی مورد نیاز پرسنل شاغل در موقعیت های مرتبط با حفاری را تامین می نماید. تامين قطعات یدکی و تمام ملزومات مورد نیاز و همچنین تهيه کلیه تجهیزات و امکانات مرتبط با سرویس ايمني H2S در محل دکل توسط این شرکت انجام می شود.
مجموعه كامل این سرويس در شرکت سروک شامل کلیه آموزش های لازم جهت پرسنل عملیاتی و چگونگي استفاده از این تجهیزات براي مراقبت از نیرو ها در زمان رخداد سانحه نشت يا فوران گاز H2S می باشد.
 
پروژه های مرتبط
سرویس های دیگر ما